Bản dịch báo cáo tài chính tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Báo cáo tài chính tiếng Anh]

Báo cáo tài chính (BCTC) dùng ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp, Cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của người sử dụng (Nhà đầu tư, Ngân hàng..) trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Bản dịch Báo cáo tài chính tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác