Bản dịch Hóa đơn bán hàng tiếng Anh


[Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Hóa đơn bán hàng tiếng Anh]

Hoá đơn bán hàng là chứng từ ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hoá dịch vụ. Nó thể hiện việc hàng hoá dịch vụ được bán ra hoặc cung cấp và doanh thu nhận được.

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):

Hóa đơn bán hàng tiếng Anh

Tham khảo một số tài liệu dịch thuật khác