Lưu ý: Dưới đây là mẫu ứng tuyển dành cho Cộng tác viên Phiên dịch.

Nếu bạn muốn đăng ký làm Cộng tác viên Biên dịch, click vào đây:

ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH

Và click vào đây nếu bạn muốn đăng ký Thực tập sinh Biên phiên dịch:

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP SINH BIÊN PHIÊN DỊCH

Mẫu đăng ký ứng tuyển Đăng ký Cộng tác viên Phiên dịch

Close Menu