Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 1)


 [Dự án Master Sharing –  Chia sẻ Bản dịch Báo cáo tài chính Tập đoàn tiếng Anh (phần 1)]

Báo cáo tài chính là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh.

Báo cáo tài chính (BCTC) dùng ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp, Cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của người sử dụng (Nhà đầu tư, Ngân hàng..) trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

BCTC phải cung cấp những thông tin của một Doanh nghiệp về:

  • TÀI SẢN VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN (gồm nguồn phải trả là bao nhiêu và nguồn vốn chủ sở hữu là bao nhiêu) của doanh nghiệp tại một THỜI ĐIỂM bất kỳ (Trên Bảng cân đối kế toán).
  • KẾT QUẢ LÃI HOẶC LỖ CỦA CÔNG TY (Gồm doanh thu; Giá vốn; Chi phí; Thu nhập khác), tại một THỜI KỲ (Trên Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh).
  • Ngoài các thông tin về Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu; Chi phí doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác MÀ KHÔNG TRÌNH BÀY trong Bảng cân đối kế toán và Kết quả kinh doanh thì được trình bày trong “Bảng thuyết minh báo cáo tài chính”.

Sau đây Dịch thuật Master xin giới thiệu mẫu BCTC gồm bìa và bản báo cáo từ giám đốc tập đoàn để các bạn có thể tham khảo kỹ hơn:

 

[ABC JOINT STOCK COMPANY]

AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2012

 

 

The [General] Director of [ABC Joint Stock Company] (hereinafter referred to as The Company) hereby presents its report and the audited consolidated financial statements of The Company and its subsidiaries (hereinafter together with The Company referred to as The Group) for the year ended 31 December 2012.

1.Background

[ABC Joint Stock Company] was incorporated in accordance with Business Registration Certificate No. xxx dated [date month year] and other amendment certificates thereafter with the latest one dated [date month year] granted by [Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment].

The Company’s head office is located at [address].

The charter capital as described in Business Registration Certificate was [xxx]. 

Up to 31 December 2012, The Company has [20] subsidiaries.

The Group’s principal activities include the following:

 

2.Members of the Board of Directors and Management

Members of the Board of Directors during the year 2012 and on the date of this report include:

Full
name

Position

Mr
[xxx] 

Chairman

Mr [xxx] 

Vice Chairman

Mr [xxx] 

Member

Members of Management during the year 2012 and on the date of this report include:

Full
name

Position

Mr
[xxx] 

[General] Director

Mr [xxx] 

Vice [General] Director

3.Financialreview

The results of The Group’s business operations for the year 2012 are shown on the accompanying consolidated financial statements audited by DTL Auditing Company.

4.[General] Director’s commitment

The [General] Director is responsible for ensuring that proper accounting records are kept which disclose, with reasonable accuracy at any time, the financial position of The Group and for preparing the consolidated financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards and System.

The [General] Director is responsible for safeguarding the assets of The Group and hence for taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities.

As of the date of this report, there are no unusual items that may render any amount stated in the consolidated financial statements misleading, and The Group has no guarantees on assets or any contingent liability other than those presented in the consolidated financial statements and accounting documents of The Group.

As of the date of this report, The [General] Director was not aware of any irregularities that render the amounts and disclosures in the consolidated financial statements misleading and The Group has the ability to pay all debts as they fall due.

5.Auditor

DTL Auditing Company has been appointed to audit the annual consolidated financial statements of The Group.

 

 

6.The [General] Director’s statement

In the [General] Director’s opinion the accompanying consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial position of The Group at 31 December 2012, the consolidated results of its operations and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese Accounting System/Standards.

 [Ho Chi Minh City], [date month year]

 

[GENERAL] DIRECTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[FULL NAME]

 

IMPORTANT NOTE

The templates do not purport to be a complete set of the financial statements. The in-charges, managers, and partners are required to use their professional judgment to add or remove the templates so as to make them in compliance with VAS.  

 

Vui lòng download bản dịch theo link bên dưới (lưu ý: tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo):